Nazwa projektu

Usługa farmaceutyczna: Skieruj Pacjenta – implementacja i ewaluacja usługi w formie badania przesiewowego dla pacjentów z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym oraz innymi jednostkami chorobowymi.

ENG: Implementation and evaluation of health screening community pharmacy services to diabetic, hypertensive, endometriosis, Crohn’s disease patients in Poland.

Realizatorzy projektu

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Lekarski, Collegium Medicum

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy

Gdański Uniwersytet Medyczny

I Klinika Kardiologii
Skieruj Pacjenta

Jak wygląda procedura kwalifikacji pacjenta przez aptekę?

Z perspektywy pacjenta procedura jest bardzo prosta i przedstawia się następująco:

 1. Pacjent przychodzi do apteki.
 2. Farmaceuta rozpoczyna realizację recept pacjenta.
 3. Jeśli pacjent znajduje się w grupie ryzyka (np. przyjmuje leki przeciwcukrzycowe) system komputerowy zasugeruje farmaceucie zebranie wywiadu wedle specjalnego protokołu.
 4. Pacjent udziela odpowiedz swojemu farmaceucie na kilka prostych pytań.
 5. Farmaceuta kwalifikuje pacjenta do bezpłatnego badania profilaktycznego po wyrażeniu jego zgody i podpisaniu odpowiedniego formularza.
 6. Koordynator projektu kontaktuje się z pacjentem w celu umówienia na badanie profilaktyczne w dogodnej lokalizacji do laboratorium znajdującego się nie dalej niż 30 kilometrów od miejsca zamieszkania.

Kompendium wiedzy dla farmaceutĂłw

Jakie kryteria musi spełnić apteka, która chce wziąć udział w projekcie?

Każda apteka w Polsce może zgłosić się do projektu Skieruj Pacjenta. Każdy farmaceuta musi przedstawić gotowość do prowadzenia opieki farmaceutycznej na drodze specjalnego szkolenia on-line dostępnego na platformie w panelu lub za pośrednictwem Izb Aptekarskich i uniwersytetów, które przystąpiły  do projektu.

Metodologia i selekcja aptek ogólnodostępnych do badania

Nasz projekt to nic innego jak badanie przesiewowe z projektem profilaktycznym. Bardzo ważnym elementem jest randomizacja aptek ogólnodostępnych do grupy badanej (z interwencją farmaceutyczną) lub grupy kontrolnej (bez interwencji farmaceutycznej). Będzie ona oparta o stratyfikację (demograficzno-geograficzną oraz kategoryzację apteki – indywidulana/sieciowa). Całość procesu pozwoli na pokazanie jak najdokładniejszych danych mogących decydować o refundacji testowanej usługi opieki farmaceutycznej w przyszłości.

Jaka będzie Twoja rola jako farmaceuty?

Po zapoznaniu się z instrukcją protokołu naszego badania, każdy farmaceuta biorący udział w projekcie będzie zobligowany wykonywać konkretne czynności opisane w naszym zestawie startowym, w stosunku do pacjenta zażywającego określone grupy leków poddane badaniu pilotażowemu w określonym przedziale czasu. Nasz system komputerowy będzie informował o rozpoczęciu i zakończeniu projektu. Przewidujemy miesięcznie kilkanaście wywiadów na aptekę.

Jakie uprawnienia potrzebuje do świadczenia usługi Skieruj Pacjenta?

Farmaceuci świadczący usługę Skieruj Pacjenta są zobowiązani uzyskać uprawnienia w zakresie potrzeb dotyczących tych usług od wskazanego ośrodka naukowego uczelni wyższej lub Izb Aptekarskich. Oznacza to m.in. ukończenie egzaminu testowego przez farmaceutę zamierzającego świadczyć wskazane usługi oraz uzyskanie certyfikacji w formie szkolenia on-line lub szkolenia na uniwersytecie.

Zakres kompetencji opracowano w celu oceny farmaceutów świadczących usługi interwencji, nie obejmuje on pełnej listy kompetencji, których można wymagać do uzyskania uprawnień. Wskazano w nim kluczowe elementy, dzięki którym da się rzetelnie i wiarygodnie ocenić farmaceutę, który chce dołączyć do naszego badania pilotażowego.

Szkolenie przygotowuje do oceny farmaceutów we wspomnianych obszarach. Uczelnie określą dokładne podejście do oceny wskazanych poniżej instrukcji dotyczących zachowań. Podejście to może obejmować metody oceny w formie szkoleń face-to-face z naszymi ekspertami, w formie papierowej lub on-line. Przewiduje się, że oceny dokona kilka jednostek z listy. W celu zapewnienia spójności świadczonych usług wszyscy farmaceuci pragnący świadczyć usługi Interwencji Farmaceutycznej będą musieli przejść proces oceny i go zaliczyć, bez względu na wcześniejsze wykształcenie podyplomowe i ilość odbytych kursów. Wystawimy indywidualne świadectwo świadczenia usługi, po zaliczeniu testu kompetencji na satysfakcjonującym poziomie. Wszyscy kandydaci poddający się ocenie muszą być zarejestrowanymi farmaceutami z ważnym prawem wykonywania zawodu aptekarza.

Dlaczego warto się zaangażować?

Apteka musi poszukiwać istotnych klinicznych działań, aby zwiększyć szanse na przetrwanie na przesyconym rynku aptecznym. Badanie przesiewowe cukrzycy jest jedną z możliwości o dużym potencjale. Inne hipotetyczne możliwości obejmują badania kardiologiczne z osłuchiwaniem i spirometrię dla pacjentów zagrożonych przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub astmą. Nadszedł czas, aby zacząć myśleć o następnej, bezdyskusyjnej, klinicznej służbie, którą mogą zapewnić farmaceuci dla pacjenta. Mam nadzieję, że ten projekt zwiększy świadomość i pobudzi pozytywną aktywność w kierunku naszej następnej, świadczonej przez farmaceutę usługi.

Wynagrodzenie dla aptek

Projekt przewiduje standardowe wynagrodzenie dla aptek biorących udział w projekcie zgodne z stawkami za prowadzenie opieki farmaceutycznej.

Zdrowie publiczne – promocja zdrowego trybu życia i badania przesiewowe w aptekach– zgodnie z wytycznym WHO

Celem tej usługi jest zwiększenie wiedzy i świadomości na poziomie pacjenta oraz całego społeczeństwa w aspekcie elementów kluczowych dla zdrowego stylu życia.

Corocznie apteki w Europie mają obowiązek uczestniczyć w co najmniej 6 kampaniach promujących zdrowie, a liczba pacjentów, która skorzystała z danego programu, musi zostać odnotowana. Akcje takie wiążą się z promocją i dystrybucją ulotek w głównych obszarach zainteresowania zdrowia publicznego, w naszym wypadku choroby serca.

Jednym z elementów tej usługi są wszelkie działania podejmowane przez farmaceutę i personel podczas realizacji recept, takie jak udzielanie dodatkowych porad zdrowotnych dotyczących promocji zdrowego trybu życia oraz odesłanie na badania przesiewowe wykonywane bezpłatnie. W konsekwencji następuje redukcja czynników sprzyjających rozwojowi choroby w grupach pacjentów przewlekle chorych np. w cukrzycy, chorobie niedokrwiennej serca, nadciśnieniu tętniczym, u palaczy i osób z nadwagą.

Rady i wskazówki są z reguły przekazywane w postaci konwersacji, lecz mogą być również spisane i uzupełnione materiałami drukowanymi, np. ulotkami. Zapis z porad udzielonych pacjentowi musi być włączony do historii medycznej prowadzonej w aptece, a kontraktorzy apteki powinni dysponować systemem oceniającym, czy udzielane rady są odpowiednie.

Cały personel apteki jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa i współdziałania w krajowych i lokalnych kampaniach dla pacjentów. Kampanie mogą być przedstawiane na monitorach informacyjnych apteki czy w postaci plakatów i innych informacji drukowanych. Lokalne Izby Aptekarskie są z kolei zobowiązane do zatwierdzenia tematu przewodniego kampanii i dostarczenia aptece niezbędnych elementów dla sprawnego jej przeprowadzenia, np. literatury dla pacjentów, zaakceptowania ulotki dla pacjenta.

Procedura dla usługi farmaceutycznej Skieruj Pacjenta

 • Zgłoś chęć uczestniczenia Twojej apteki przez stronę www.skierujpacjenta.pl
 • Pobierz oprogramowanie OPFARMSoftNova
 • Podczas skanowania leku, gdy system wykryje podejrzany algorytm, postępuj zgodnie z procedurą na ekranie
 • Opowiedz pacjentowi o badaniu profilaktycznym
 • Jeśli pacjent zgodzi się wziąć udział w programie, wydrukuj zgodę, poproś o podpis zgody RODO, wpisz numer telefonu do systemu komputerowego i kliknij zapisz.
 • Gotowe! Dedykowany konsultant skontaktuje się z pacjentem.
 • Nie zapomnij wydrukować tabelki oraz uzupełnić danych do refundacji.
 • Ostatniego dnia miesiąca wyślij dokumentację usługi farmaceutycznej w formie paierowej lub skanu na adres podany w zakładce Kontakt.

Pakiet bezpłatnych badań

Jednym z elementów zdrowego stylu życia jest świadome kontrolowanie stanu swojego zdrowia poprzez regularne wykonywanie profilaktycznych badań laboratoryjnych.

Dzięki tym badaniom można także wykrywać różne schorzenia we wczesnych stadiach choroby, nawet przed wystąpieniem jej objawów. Uzyskanie takiej informacji, umożliwia szybkie rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, dzięki któremu zwiększa się szansa wyleczenia, a przynajmniej spowolniony zostaje rozwój choroby.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

 • ocenę poprawności funkcjonowania nerek,
 • ocenę prawidłowego stanu wątroby,
 • ocenę stanu gospodarki lipidowej (metabolizmu cholesterolu),
 • ocenę stanu gospodarki węglowodanowej (metabolizm glukozy).

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

 • morfologia
 • oznaczanie poziomu glukozy
 • lipidogram
 • kreatynina
 • Hba1c
 • ALAT
 • ASPAT
 • Albumina

Dołącz do projektu

Jeśli chcesz, aby Twoja apteka wzięła udział w innowacyjnym na skalę kraju projekcie - nie zwlekaj i zgłoś się już dzisiaj. Pierwszym krokiem do zgłoszenia chęci udziału w usłudze farmaceutycznej Skieruj Pacjenta jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.